تفکر

تفکر

  • فرهنگ و هنرجشنواره «موسیقی نواحی» رویداد هویت‌بخش و انسجام‌آفرین است

    جشنواره «موسیقی نواحی» رویداد هویت‌بخش و انسجام‌آفرین است

    ایواره/گلستان محمود سالاری عاشیاک امور هنریتی منزیرت فارگن و رشد اسلامی به پانزدهمین فستیب موسیقی نبیر ایران پیام داد. محمود سالاری عاشیاد امور هنریتی منزیرت فرهنت و رشد اسلامی به پانزدهمین فستیب موسیقی نبیری ایران پیامی عسر کرد در ین پیام وهید است: به نام خدا ناله سرنا و تحمیل دهل کیزکی ماند بدان ناقور کل پس حکیمان کورهاند این لحنها از دوار کھہ بچرپتیم ما بانگ رومانی های کرکست این است که خلک می‌سرایندش به تنبور و حلک (متحنوی مناویی، دفتر کافر) تنوع و ماندگاری فرهنگ و هنر در کشور ما در نتیجه بیان آرزوی یک ملت، هویت دیرپای…

دکمه بازگشت به بالا