عمومی

چه کسانی به تحریف قرآن باور داشتند؟

چه کسانی به تحریف قرآن باور داشتند؟

با آين وصف برخي از محققين روايات شيعه غربي تأكيد مي كنند كه اين اعتقاد ريشه در قديمي פַיִים באטני באטני בודה אסט دارد. برخی از این محققین محترم در تألیفات اخیر خود تأکید کرده اند که اعتقاد به تفسیر قرآن و دفاع از تفسیر قرآن برخاسته از تفسیر قرآن است. ) از قرآن دلوست شده بود و درست بود و بی خطی قران تحریف شده نوقود و شیعیان به اندیشه تفصیر باطن قرآن روی بریند تا با «معرفت رجال» قرآن دین را که همانا مرافت رجال است بشناسند. این گفتار با شواهد تاریخی سازگار نیست. پیشنه عقدی به باطن کرمی برای قرآن که از عقید به تحریف قرآن نزد شیا است. تنها نیم کیتاب به کتابهای مللی و نهل موید آیین سکن بود.

در اینجا سخنان ابوبکر باقلانی در پیروزی را نقل می کنم که به درستی تأکید می کند که شیعیان در مقام تعداد معاصران نیستند. عبارت عبارت است از:

فن قالوا: قد نقلت الشّیعة، وببعضُهم تثبُتُ حجَّة ُ عن مشلهم عن علیّ علیّ عنه انکر علی القومِ وخالفَهم وعرفهم أن القرآن مغیر محرَّف. لك الدهماُ من الشيعة والسوادُ العظمُ إلى اليوم…

باقلانی تعلیقة خدم محمل است. اگر در روزگاری که هنوز سنت و عقیده شیعه در کتابخانه های بغداد وجود داشت، این دست حدیث بر اساس تفسیر قرآن در اصول و مؤلفان شیعه است.

6565

دکمه بازگشت به بالا