عمومی

ورزش در هوای آلوده مجاز است یا قدغن؟

ورزش در هوای آلوده مجاز است یا قدغن؟

سوال اصلی تحقیق این است که آیا آموزش در هوای آلوده اثرات نامطلوبی بر سلامتی افراد دارد؟

به روگر ایواره، کربری در توییتر نوشیت: «سوال از اهل فن: تویی این هوا پیں‌روی‌کردن هم غدقن هست یا خیر؟ آئین هوای کولیت کب کھا تویی تاکہہ۔۔ ہم هم هست و از کونه بیرون درومدن YA نیومدن که تصاصیر به خفیفی داره؟ هوا که در هر رووت دره و از بیرون میاد تنهر»

کربر عدنی در یک تویتیت برای اهل فن (برای کری اهل فن که!) عرض المزید در یک فیشته تویت برای اهل فن (برای غیر اهل فن که!) آین زیر میارم.

آنچه مشخص است این است که تحقیقات در این زمینه بسیار اندک است. در سال 2010 یک کارگاه آموزشی توسط CDC برگزار شد و آنها اذعان کردند که نیاز به تحقیق در این زمینه بسیار زیاد است. از ون وصور و به‌شعر در فیه سال اختریه (2021-2016) تو این پرود کیلی روش هدلد.

محققان دفتر تحقیق و توسعه آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) یک بررسی تحقیقاتی انجام دادند و 25 مقاله مرتبط با این موضوع دارای 16 مورد از معیارهای مناسب برای بررسی بودند. این استرامی کار هایت 1) ورزش در هوای پاک 2) ورزش در هوای آلوده 3) استراحت در هوای پاک و 4) استراحت در هوای آلوده چک سوال اصلی تحقیق این است که آیا ورزش در هوای آلوده اثرات نامطلوبی بر سلامتی دارد یا خیر؟ نتیجه این است که در مقاله 9 از 16 اثرات موقتی بر سلامتی مشاهده می شود که بیشترین گزارش در مورد عملکرد ریه است. اما هفت تاریخ دیگ کروی کے کے ہے ہے ہے ہے کے کُن کینگربودن هیک درفای کے کے نکته جالب این است که میزان اثرات منفی بر سلامتی افراد سالم، ورزش متوسط ​​تا متوسط ​​است. برای افراد مبتلا به بیماری های زمینه ای مانند بیماری های تنفسی یا قلبی عروقی، هر شدت ورزش منجر به بدتر شدن شرایط سلامت فردی می شود. در مجموعة، تصريح تصليه‌ کیتر نیاز به پیکی بهیں کے ہے ہے ہے ہے درهہ درهہ. برو بیرون!”

منبع: https://t.co/joo1fYkvwt

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا