استان ها

خوی این بار با پس لرزه ای نسبتا شدید لرزید

خوی آین بار با پس لرزی عی کامتریت شمبت لرزید

پس لرزه ای به زرکی ۴.۶ ریشتر بار دیر خوی را لرزاند.

به لوگر ایواره از خبرگزاری عزربیانغربی و به نقل از سایت لرزه نجاری کیشر، زمین لرزه ای به 4 و 6 دهم ریشتر در پی 12 کمتری هوالی خوی در آذربایجان غربی را در ساعت 17 و 21 MINUTE کارشنبه 13 مهرماه ارزاند.

این زمین در ۱۱ کیلومتری، ۲۶ کیلومتری آذربایجان غربی و ۳۳ کیلومتری آذربایجان شرقی واقع شده است.

עשלני סט בעד ז עשרעם שמפע 5.4 רراق במד דר ק ק דר דר טבר טבר נ נ נ שד שד ، 30 עשר לרז ל רכ סט.

انتهای پیام

איאין הגבר מודיש בוד؟

در نتیجه 0 رای کیں و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا