عمومی

خواستگاری یا سوداگری؟ – ایواره

خواستگاری یا سوداگری؟ - ایواره

با یکی از مراجعه کنندگان مشغول مشاوره بودم و نام مراجعه کننده را در یک دفترچه یادداشت کردم و با کمک یک علامت، مشتری بعدی از من خواست که هدایایی را بپذیرم و بعد از چند دقیقه، پنجاه نفر حرفی نزده بود ک کرد و اشکش کری شد، ختری ک از بگی ی بھه ها بھ ها بھ هدری بود به به به به به به مدرش ابو شد. و دستمال می‌داد، در کلمی کلم مدرش گفت:

آقای وکیل! پسر خاله ام دوست پسر من است و هر وقت بزرگترها به او توصیه می کنند که انصراف دهد و بگذار درس بخواند گوش نمی دهد تا اینکه چند ماه پیش به بهانه ملاقات پدرش به خانه آمد تا چند دقیقه. دوباره خواستگاری را پیش کشید، پدرم که از مخالفت من خبر داشت، گفت هرچه مینا بگه … که یکدفعه صادق شروع کرد به تهدید و داد وفریاد … پدرم زنگ زد به عمه‌ام که با پسرش حرف بزنه که یکدفعه صادق حرف بزنه. شروع کرد به شیشه های اتاق را شکستم و … بدون توجه به زنگ زدگی آن پرسیدم 110 و چند دقیقه بعد از رسیدن ماشین پلیس و نوشتن گزارش، ماموران به همه گفتند برای تکمیل به کلانتری مراجعه کنند. فرم شکایت …

وارد سلول شدیم و خاله و شوهرش وارد شدند و با مادرم شروع کردند به صحبت کردن… حقیقت این است که دیگر نگران این موضوع نیستیم و راضی هستیم که پرونده به اینجا ختم شود. گفت این کوشی کیلی زنگ میخوره بدرجون…، گوشی را که برداشتم، بابام از این که معلوم بود از نامه ای که می زند راضی نیست، منم بغض کرده بود. بابا را زمین نگذاشتم وقوبول کردم…

در حیاط کلانتری بودیم که صادق رو به ماموران کرد و گفت: من این دختر را نمی خواهم و از دست مادرم مواد می فروشم. דר ביארם קידון ישד אז אז מאורה בא אזלה אמד, זירגוש ריש קאלאנטרי הרפי זד , ריאש הומ בי ספוןני דאד בה דשת מאמנם בעדבנד בעדים…

فردا سبحش مدرم به حساء للمادرم شد و جاند و بعد از بست روز الی شد، یکی از اینها بود تا مدرم شد، بعد از ازادی مامان رفتیم ساعت مامورینی که اشب بورتورین بود بهم ی مامورها. صدق با نکھی ی بریا برای مامان پاپوش کرد و… ما هم به آیین که هم به آیین که ها ها برای تبریه ی مامان کافیه هیک کایندیم نیروز کے کے کہ ہے

با بررسی حکم صادره و دستور قاضی مبنی بر اجرای قوانین، متوجه شدم تا زمانی که مادر خود را به زندان معرفی نکند، اقدام موثر و قابل انجامی وجود ندارد، اما پس از این مرحله می توانم درخواست وثیقه الکترونیکی کنم.

مستند به ماده 56 قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین حبس از جمله صحافی الکترونیکی مشروط به شرایطی از جمله رضایت شاکی یا پرداخت خسارت یا مستند به ماده 58، نصف حبس است. بیش از ده سال در زندان گذشت.

برای مادرم با شوهری از کار افتاده و چند فرزند تحمل یک سوم زندان سخت و دشوار بود، بنابراین تنها راه کوتاه کردن این مسیر موافقت با معاون دادستان به عنوان رئیس اعدام بود. احکام کیفری با درخواست

در مستعة با دائراء دادستان، شرایط شرایط زندگی در جودای ی اسان علی از جمال شرایط شرایط بھه ها، شرایط شرایط تحسیلی بکها ها، جواهی بهزیSTEN تا مادر مینا پس از کندن نوبت مرخسی، باگیمانده ی مدت حبس را با بیند یکرین کی کند. .

نکته حقوقی

ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر شده است:

در طائزیری فیلم از فیک تا ثثر، دادگاه می تواند در صورت داشتن شرایط تأخیر در نظارت، تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی (سیستم ها) در محدوده معین به حبس محکوم کند.

تنزنه- تعلیم در روست زوم تعبیر تعبیر تعبیر را تعریفی یا دوستورهای زیر در تعلیق تعریدکی کار دهد.

حال با صلی الله علیه وسلم قانون قاعن حبس های تعزیری مصوب 99 (ترک دوفوریتی کیں تیزیری ) دو تنزنه بدین شرک به این مده الحاق شده است که از:

تنزله2ـ رسوتونه در مدر حبس‌های تعزیری دور، های تعزیری دور، های و کارها پس از آن است که است است.

تنزنه3ـ قوه جدایه میـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،، ايين‌نامه عجرائي آين تنزنه تسوريه قوه قدايه با سابريك منزل امار و تحليل و زيدن و كركاي و تربيت و تربيت كيشور مي‌شود و به‌تسويب ريس قوه قوه جدايي مي‌رسد.

در اسفندماه سال جاری دستورالعمل جدیدی برای استفاده از صحافی های الکترونیکی اعلام شد.از نکات قابل توجه این راهنما، تعریف محدوده حرکت موضوع است.و نکات جغرافیایی که اکثر اوقات حکم در آن تصویب می شد. آن منطقه توسط قاضی اعلام خواهد شد.

वाकिल डाडग्स्तरी-शिराज

6565

دکمه بازگشت به بالا