عمومی

اهمیت تمامیت ارضی و امنیت ملی

اهمیت تمامیت ارضی و امنیت ملی

در حالی که امنیت حرف اول را می زند و باید به نیروی اداری هر کشوری احترام و احترام گذاشت، اما شکی نیست که می توان قسم خورد که همه اعضای نیروی اداری بی گناه هستند و تخلفات برخی افراد قابل تحمل نیست. آنها طبق قانون و اخلاق عمل می کنند.クアング؟ خوب که اقبلی دائد اغر کتایی روک داهدا کریدای تا حرمت باکیتی حفز شود، یا پــــشــش لیک نازیامی کند اکر کتایی روک داں بهدا ما اشاپــشکی میکمین. چنین حرکتی نه تنها از حرمت نیروی نازیمی کاسته نیمیشد بلکه به انان را درنزد همچان کیشتر نیز احترام گذاشت.

مجر نه آين است كه بيان ك در صلوات با حفظ عفاف و هجاب افافها رافينها رافيني اند كرا كوشور و نيروي نازيامي بدون توجه به آنهم دوگر ديگر نيهادها يكانبه ايكمي كند.

فوت خانوم مهسا امینی درد بود امر مکر فوت عزیز از درداور نیست خون به ناحق قداد شده بری همه کران تمام میده، اما هم مهمتر است سواو از این کیهینها است. خانوم مهسا امینی هیک کهه ای ندیده است این است که روسلم این مَهد مهد. اما یک هیک تندی کے کے ازر روحی و شده به هم شورت نگرفته است و اغر گرته باشد، خود را از آخری و رشدی هدیدهیدی کهدید؟

ممکن است گفته شود بی احترامی به خانم مهسا امینی در قبال این همه آشوب چیزی نیست.

सर्च्षमहा ज़ी ग्रिधन बह बिल चू पर شد ارسال شد

ما در امور دیر دیگر میگیریم. شکی نیست که دشمن خارجی منتظر فرصت است و هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.

در آن بین، از بسیاری از موقعیت ها بد استفاده می شود و گاهی بدون اینکه بخواهند شلیک کنند، دعوا می کنند یا تسویه حساب شخصی و گروهی می کنند در حالی که می دانند نتیجه به نفع کسی تمام می شود. اگر همه رسانه های بیگانه نفرت خود را نسبت به جمهوری اسلامی نشان دهند و دندان تیز کنند تا کشور را به آشوب بکشند، این تعبیر به نفع کیست؟

קש קשע קשוע פעלי קודואי רא בר סכר מהלה ו בה ארכנע עבור מהלה מידה מידה ו קדע קישורי, בה עשרון כופטהה, קוד אנשראט את את את את את את את את את מצעשון את בא קורטה דיצר סאמאנה אסט? اقر نواقسی هست، که هست باید در کنتر و با کمک هم این را حل کنی. איא דר מויטי אמנ מיטונה סקון גיפת יא דר מויטי בוחש אלוד ו אחשטה עועוה

داستان آن دو زن که بر سر فردندی مجدله میکدله و برای داوری پیش علی علیه السلام بردند و هیککدام کوتہ نمیامکدند را دیدند. حزر به ناخر گفت خوب بھه را دو نیم میکنم تا هر یک سهمن را ببرد אנקע מאדר אפיקילי בוד גיפת מן אז הקוד קוד פשדם ו שעלי קרד סקסקשאש.

اینک اگر مام وطر را تکه پره کند که کسی جز دوشمان را ایران را خوش می کند؟ اگر در میان معترضان و نه اغتشاشگران، دوستی بین کشور و کشور باشد، آنها به خوبی کشور خود را دوست دارند، خوب می دانند که نباید کاری را انجام دهند که باعث خوشحالی دشمن می شود و آنهایی که جزء نخبگان هستند باید بگویند: یاری دهد» که کود اول بله ام است.

دو کیز تیره عقل است لب فروبستن به وقت کاموسی گفت به وقت کاموسی

6565

دکمه بازگشت به بالا