عمومی

در امتداد سیاست همسایگی – ایواره

در امتداد سیاست همسایگی - ایواره

این تغییر در عین حال می تواند در روابط بین الملل ایران بین بلوک غرب و شرق و در حوزه های «انتقال انرژی»، «زنجیره انتقال کالاهای منطقه ای» و «کریدورهای دیپلماتیک» تعادل ایجاد کند و متعاقباً به تقویت رویکردهای مستقل به سیاست خارجی.

فهم منظم و حرکتی عروبا در سازه غرب

پس از جنگ جهانی دوم، اروپا روابط سیاسی-نظامی و اقتصادی خود را با آمریکا گسترش داد. کون با امریکی- اینی کیشوری که از کرابی های جنگ در امان ماند و کرکز تشروت و تحرون شد- را به نفع فینه خود می دید. امروزه تمرکز اصلی سیاست خارجی کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای قدرتمند آلمان، انگلیس و فرانسه این است که برای حفظ برتری، حفظ و تقویت روابط «ترانس آتلانتیک» (از اروپا و آمریکا) ضروری است. بلوک غرب در معادلات سیاسی جهانی. है अग्य अग्य गुफ्टमानी हम، فولصوف عروفی صلی الله بر پایة این منکمت نیهاده شده است. به همین دلیل اروپایی ها از دونالد ترامپ و سیاست «اول آمریکا» او متنفر بودند، زیرا معادلات فراآتلانتیک را تضعیف کرد و در نگاه اروپایی ها در نهایت منجر به تقویت بلوک رقیب در شرق مانند روسیه شد. چین، هند و ایران حتی ترکیه. اکنون با بازگشت بایدن، رئیس جمهور فعلی، به معنای روح روابط بین اقیانوس اطلس، اروپا دوباره در مرکز توجه سیاست جهانی قرار گرفته است.

با وجود چالش‌های کنونی اروپا مانند پدیده پناهندگی، ظهور راست افراطی، بحران‌های انرژی و غذایی که با جنگ در اوکراین تشدید شده است، همچنان می‌توان به وضوح گفت که اروپا قطب مهمی در معادله سیاست جهانی است. به ویژه: الف، در حوزه های نفوذ سیاسی بر نهادها و سازمان های بین المللی б, др хорошей хорошение у объявление оз гиблиб губални хобу в демкраси в … в ј, др хоже хой технология и трансфильный бейнтрахническая ист. به تعریفی که لیکنگ بلوک شرک و روسینی و کین و کین و تورکی به روسیای و کرین و تورکی به روایپوی کھل های دوبرامه و کندربه بر باسینی براسی کے کریک و کرویکی آیستو در حال ترکیں است.

نیاز به بهبود روابط با اروپا

برای ایران باید کانال های ارتباطی با کشورهای اروپایی در قالب دوجانبه، چندجانبه و حتی گروهی «اتحادیه اروپا» از همه طرف باز باشد تا تعادل روابط بین المللی بین کشورهای کشور حفظ شود و همچنین بیشتر شود. اهمیت برای کشورهای بلوک شرقی ، به ویژه در مواجهه با आविष साजी साइतिका में अमेरिका बा तथा इा इरान ، ק ספל סטר פ פ– ס סיש קר דר דר דר עס דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר קר ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ. اگرچه تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا در موضوع هسته ای ایران به نوعی ناکارآمدی اروپا را در معادله روابط با ایران نشان داده است، اما نباید روابط ایران و کشورهای اروپایی را تنها به روابط اقتصادی خلاصه کرد. در واقع علاوه بر روابط اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، صادرات انرژی و انتقال فناوری، در عین حال روابط راهبردی ایران و کشورهای اروپایی در زمینه همکاری های منطقه ای و برنامه هسته ای کیشورمان نیز بسیار حائز اهمیت است. عروبا با عروبا بی تندید بر وایت نکش ستراکتی ایران در ساحن سیاهتان های رگوں ای و جهینی می افزاید.

در چارچوب مفهوم فوق و در چارچوب اهمیت «منطقه‌گرایی» در چارچوب ارزش‌گذاری، در سیاست خارجی ایران در حوزه خلیج فارس، قفقاز و آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سوریه. مستقر در مدیترانه شرقی، حفظ و تقویت روابط با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به عنوان نقطه گسترش سیاست، یکپارچگی اقتصادی و سیاسی ایران در حوزه همسایگی و اتصال به زنجیره منطقه ای است. انتقال کالا و تحقق کریدورهای ژئوپلیتیکی بر اهمیت قدرت منطقه ای و بین المللی ایران خواهد افزود. در واقع، در چارچوب تضاد ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی با بلوک غرب (آمریکا و قدرت‌ها و متحدان اروپایی آن مانند منطقه و آسیا)، برقراری و تقویت روابط با دوستان جدید در اروپای شرقی و مرکزی منجر به ایجاد توازن خواهد شد. روابط ژئوپلیتیکی کیشورمان با معادل غرب عروبا می شود. کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ماهیتی اروپایی دارند، اما از نظر بنیان گفتگو و اقتصادی با بلوک اروپای غربی تفاوت زیادی دارند.

அக்குக்கிய் குட்ட்டு பிட்டியு-க்்ு-க்்

در حال حاضر دو رویکرد متفاوت در زمینه یکپارچگی اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی وجود دارد. اول، تعداد اعضای ادغام هسته مرکزی از 6 عضو اصلی به 28 عضو (به 27 عضو کاهش یافت). موتور محرک ادغام اروپا در ثاث اورویی به کے کے کے کے کے اما در حال حاضر شامل اهداف سیاسی و هویتی است که در تلاش برای تسریع روند ادغام با مرکز بروکسل است. البته جنگ اوکراین بر پیچیدگی این موضوع افزود. در این روند، مسیر ادغام اقتصادی از رویکرد اقتصاد کشورهای اروپای شرقی و مرکزی (بر اساس میراث اتحاد جماهیر شوروی) به تجارت آزاد بلوک غرب با موتور ایدئولوژیک لیبرال دموکراسی تغییر کرد. شکل. این مشکل موضوع یکپارچگی اقتصادی-سیاسی را پیچیده کرده است. . அத்திய் இன் சித்து சுர்க்கு க்குக்கு க்குக்கு சியுக்குக்கு சியுக்குக்கு E. ای بوگود اید که آنها با غرب عروبا تا کاں کیدی کیں ند، هر کاند این هس کندید بوتور رسمیل نیم شود. إين حس درفاس با روستان کرب عروبا، بر براءهای روستون سی. در زمینه هایی مانند سرعت ادغام، نوع مشارکت های اقتصادی و سیاسی، گفتگو و تعامل بین اعضای اتحادیه اروپا در موضوعاتی مانند پدیده پناهندگان، پیدایش راست افراطی و … و به طور کلی تنظیم سیاست خارجی با جهان خارج از اروپا با چین، روسی، ایران، تورکی و سایر کروگر تاصری می کازد.

ایستاس های کریدوری و کینه کے کے کریدوری ای

در کنین کیں، به درد کریں لیکنگ با روستانی استرینی و کریزی های کیپولتیک و کیوکونومیک بری ایران به هام درد. چنین فرصت هایی را می توان در ایجاد توازن در روابط بین المللی کیشورمان و همچنین در زنجیره ارتباطات اعتباری و انتقال کالا و انرژی در منطقه و در مدل «ابتکار سه» که در زیر بین این کشورها وجود دارد، یافت. E. من گشتم.

شروع 17+1**

این ابتکار همکاری بین منطقه ای بین چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در سال 2012 در لهستان شکل گرفت. هدف از این طرح تقویت اقتصاد محلی و سرمایه گذاری بر توسعه زیرساخت های حمل و نقل و توسعه تجارت در این کشورها است. ای .ای برای تعریف به تعریشا من در کورب با غرب عروبا است. زیرا کشورهای این حوزه (به استثنای صربستان، مولداوی، بلغارستان و تا حدودی مجارستان) روابط نزدیکی با آمریکا و ناتو دارند و نسبت به روسیه تعصب و بدبین هستند. از آن بهم، روابط سیاسی و اقتصادی آنها با آمریکا و بلوک غرب متاثر از روابط آنها با کشورهای شرقی از جمله چین، روسیه و ایران است. سه منوستوه على المعلومات تحديد جدي روستون سي . . ای در کامل ابتنگر 17+ 1 با چین، نتدیت کرست آیین کروسی با روسیه در جنگ وکرینی، و هدیک کروسی در یکی از لهستان در سال های اخرین است.

б-9***

لهستان و رومانی دریک یک بینت به نام بی-9 که شامل لهستان، رومانی، بلغارستان، سلواکی، جارستان، جهورمی کیک و سه کیشور حوزی بالتیک یعنی استونی، لتونی و لیتوانی می شود. این ابتکار در سال 2015 شکل گرفت و ویژگی مشترک آن تقویت موقعیت این کشورها در شرقی ترین نقطه پیمان نظامی-امنیتی ناتو و همچنین ایجاد درک مشترک از تهدیدها و گرایش ها نسبت به آمریکا است. بر اساس این بینترک کار بر این است تا فیلم در حوز در هوزی و ترکتنی سلاح های قدیمی به جا مانده از دوران شوروی با سلاح های آمریکایی

عبتریک سه دریا (آدریاتیک- بالتیک- سیاہ):****

این طرح شامل 12 کودک است. E. ای شمل اطریش، بلغارستان، کرواسی، کیک جهورمی، استونی، لتونی، لیتوانی، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی و اسلونی می شود. هدف از این ابتکار ایجاد مکالمات منطقه ای و ارتباط گسترده تر و دیجیتالی تر در امتداد یک محور شمالی-جنوبی از بالتیک تا دریای آدریاتیک و دریای سیاه در شرق و مرکز اروپا است. تمرکز اصلی این ابتکار، اتصال ریلی بندر کنستانا در سواحل دریای سیاه، در رومانی، در بندر گدانسک، در ساحل دریای بالتیک است. این ابتکار برای اولین بار توسط “آتلانتیک” آمریکایی با هدف گسترش زیرساخت ها در زمینه انتقال انرژی، حمل و نقل و بخش های دیجیتال راه اندازی شد. آمریکا و آلمان نیز به عنوان شرکای این طرح فعال هستند. این ابتکار بیشتر تمایلات آمریکایی و سیاسی برای جذب کشورهای اروپای شرقی دارد. دلیل آن این است که کشورهای اروپای غربی دارای ارتباطات مدرن جاده‌ای، راه‌آهن، خطوط برق، لوله‌های نفت و گاز هستند و به طور مساوی ادغام شده‌اند، اما کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از زیرساخت‌های مدرن محروم هستند.

ក្រ្រ្រ ន្ន្រ្រ្ន្ន្ន្ន្ន

در این شرایط، ویژگی‌های متفاوت سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، فرصت‌های جدید ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی برای ایران، سیاست منطقه‌ای این کشور را در امتداد منطقه همسایه و با ارتباط با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی فراهم می‌کند و راه را باز می‌کند. تجراد انها به حوزة اسیای غربی و سکونی کند کند.

در حوزه سیاست مشاهده کردیم که کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از نظر مبانی سیاسی، اقتصادی و تاریخی با کشورهای اروپای غربی متفاوت هستند. برخی از این کشورها به دلایل تاریخی و جغرافیایی به روسیه و شرق گرایش دارند و برخی دیگر سود خود را نزدیک به بلوک غرب و به ویژه آمریکا می بینند. این ویژگی فرصت ژئوپلیتیکی را برای ایران ایجاد می کند تا همزمان روابط خود با روسیه و آمریکا را در حوزه مشارکت استراتژیک متعادل کند. بدون شک کیشورمن به عنوان قدرت منطقه ای با چالش ایجاد تعادل در روابط خود با قدرت های بزرگ در آینده مواجه خواهد شد. در کنینی ستوی، عاده در در کیدی در کیدی دوستی و برک در کی در کیه در کیه

در حوزة إذوكونوميك، پيشبرد پيشبردها در ليكنگبه و كنديبه در ليكنكي كنگوميك يك نياز متوكتين و كوبيد كيه بيك در ليكنگ دو ترف دارد. پیش از آن چینی ها ابتکار 1+17 را همانند کشورهای این منطقه در قالبی می دیدند اما به دلیل تفاوت های آشکار این کشورها به موفقیت چندانی دست نیافتند. اکنون کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در جستجوی بازارهای اقتصادی جدید و به منظور حفظ رقابت اقتصادی فعلی خود برای توسعه فعالیت های تجاری خود از بازارهای مصرف اروپا اشباع شده اند. در حال حاضر کشورهای اروپای غربی بسیاری از منابع سرمایه و صنایع صنعتی را به آسیا منتقل کرده اند. அம் பெருக்கு சிய் ای.ای همچنین چالش تنوع بخشیدن به صنایع، تجارت و سرمایه سرمایه گذاری را دارد. در بسیاری از موارد، این کشورها مجبور به خرید فناوری آلمانی یا فرانسوی هستند که در آسیا یا چین تولید می شود. آلا به جديدي بالجديد از ستياقة عرض المزيد در روش عكسمانيك روي بريد اند (متل مجارستان) ایران و کشورها E. آنها می توانند از طریق خاک ترکیه در دریای سیاه، سپس بلغارستان، یونان و رومانی و سپس از طریق خطوط ریلی، جاده ای و دریایی به ایران، برای تجارت در منطقه کالا در بازارهای اروپای شرقی و مرکزی و در هم زمان در خلیج فارس و جنوب آسیا و شرقی باشد

· CEE: کشورهای اروپای مرکزی و شرقی

**ابتکار 17+1

*** ابتکار B-9

**** ابتکار 3 دریا

65

دکمه بازگشت به بالا