فرهنگ و هنر

انفرادی در صدر فروش

فردی در صدر فروش

فیلم فروش امارت فیلمهای روی برده سینما تا پیاین شهریور کهد شد.

به روگر فارگو و هنر ایواره; آمار کامل فروش سینماهای ایران تا اول آنلاین 1401 به شرح زیر است:

(تمام تعریف به تومان است و منهای ایکران سیار)

— فردی 67 میلیون و 300 میلیون (149 روز / 390 سال)

— سجبند 40 ميليارد و 814 ميليون (192 روز/450 سالن)

— الفزار 20 میلیون و 200 میلیون

— ТТ 19 MILLIARDS AND 200 MILLIONS (79 روز/330 سالن)

— ابلق 15 میلیارد و 400 میلیون (37روز/160سالن)

— دوزیست 15 میلیارد و 200 میلیون (44روز/295سالن)

— پسر_دلفینی 9 میلیارد و 600 میلیون(30روز/400سالن)

— کاند_میگیری_گریه_کنی_دو 8 میلیارد و 960 میلیون(128روز/300 میلیون)

— بانک 1 میلیارد و 100 میلیون (23روز/220 سالن)

— کوزوو 1 میلیون (44 روز / 250 سال)

— شین ۴۰۰میلیون(۱۶روز/۱۰۰ساله)

— شب_تلایی ۲۷۰میلیون(۳۷روز/۱۲۱سالن)

— برای_مرجان 120میلیون(37روز/70سالن)

— نمور 100 میلیون(16روز/20سالن)

فیلم هندی خیزش_غرش_ائش 90 میلیون (23روز/40 سالن)

انتهای پیام/

איאין הגבר מודיש בוד؟

در نتیجه 0 رای کیں و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا