اقتصادی

توضیحات نهایی درباره صدور کارت نان

توضیحات نهایی درباره صدور کارت نان

وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید بر خلاف برخی شایعات و گمانه زنی ها، دولت برنامه ای برای صدور کارت نان ندارد.

به گزارش ایواره، احسان خاندوزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تاکنون در شورای اقتصاد دولت درباره صدور کارت نان و برنامه در این زمینه بحثی نشده است. بلا کی است در دستور کار کرید برک فروش نان به خانوارها از تریک کارتهای بانکی است.

वी शारा देखा अन्य प्रभाष्ट डाद डाद: द्रभाष्ट डाद डाद: অন্য়্যান্যান্যানিয়িযায়িযানি মন্ত্র শ্দাদা তা ক্রিন নান নার্যা বান বে ক্র্তা ক্ন্যার.

وییر اقتصاد ادامه داد: بدین ترتیب تمام افراد خانواده با استفاده از تمام کارت‌هایی که اختیارات را می‌دید می‌دید می‌دید، استفاده کنید. پیش نیازهای اولیه این روش فراهم شده و تقریباً تمامی شهرهای کشور شرایط اجرای آن فراهم شده است.

خاندوزی به تقدیم جدی ریس‌مهموری نیز اشاره کرد و گفت: براسا دوستور آیت‌الله ریسی کیں خرید نان در سال بری برای مدروب به هیک وجه دعانی کرد پیدا کرد.

وی با کیک به سیستیا اسله ایرانه‌ای دولت بیان کرد: ما در آئین سیتاست سرام به شیامی کینها ها نَهتے ایم و شیاس شرکت در دستور کار است. عبور از انحصار، بهبود شرایط شرکت‌های تولیدی و اختصاص عمده پس‌اندازهای تجاری و اقتصادی به بخش خصوصی و کاهش حضور دولت در این حوزه، بخش مهمی از اهداف دولت را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا