عمومی

معیار رد صلاحیت‌ها در انتخابات کانون وکلا چیست؟

معیار رد صلاحیت‌ها در انتخابات کانون وکلا چیست؟

امری کے در کونون وکلا علیک سراحت قانون در عمل کلفا آن دیه می شود. அக்க்கு திரிய் திர்கை தெர்க்கு தின்தியியியியியாயாத்தை! حفظش استقلاب كانون وكلا نيست! در شکل کیری و تحدیک کے کے کے و در شکل کیری و تحدیک کے کے کے و در شکل گیری و تحدیک کے کے.

در جمیع تعالیقة های فتها مدنیهای به طبیل نازر بر عمال حوردایهای نیاستیا حاید ایفاء نککردی کرده است کاستی ها و کاستی حاو و کاسوری بیستیالی در نمة تکالیف شده است که می توان گفت. بنا بر همین امر در گلبی های سیاسی رژیم های مسیر و ترایک تعاریف کرودی بنا به فورکت مفتر و قبل باور چینی نیهادی تفرین و تبیین می شود. نهادهای مدنی الگوی تقلیل یافته یک نظام سیاسی آرمانی هستند که اعضای قدرت با رای مستقیم شهروندان، مسئول اعمال دولت خود هستند. چنین نهادهایی بدون تحمیل باری بر جامعه به معنای کامل، مستقل از حکومت در حیات و فعالیت خود ادامه می‌یابند، استقلال آن از بدنه قدرت، زمینه مناسبی را برای تحقق رویاهای نظام شایسته‌سالاری فراهم می‌کند و البته جمهوری.

یک نظام اجتماعی باثبات و سازمان یافته که شامل برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان با هدف رفع نیازهای اساسی جامعه است یا به مجموعه ساختارها و اجتماعات موجود در جامعه که بین توده های شهروندان و دولت قرار دارد، نهادهای مدنی می گویند.

شخصیت و هویت گروه ها، انجمن ها، انجمن ها و… به عنوان نمونه هایی از نهادهای مدنی دارای وجوه مشترک متعددی هستند که پاسخگوی نیازهای اجتماعی تعریف شده در سازمان، رفتارهای نسبتاً پایدار مبتنی بر ثبات، پذیرش و پذیرش آرمان های نهاد هستند. , ثابت.و عرض المزيد بر بدون ي حورودة را مي توان وصاف إلى اساف قبل نهادها دانست كه به ترين و برزترين سيموهاي يك نياد از آن مي شود. بنا بر وصاف مشاهدة، در نظام هایی که مدعی وجود مردم و وجود بسیاری از نهادهای مدنی هستند، شرط لازم و اساسی تحقق این مدعا را می دانند، زیرا با توجه به کارکرد تعریف شده، فلسفه وجود و مقتضیات. نهادهای مدنی به ویژه حمایت و همکاری با شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی شرط اساسی اجرای این دستور راتحقیق دو شرط است علی تعالیق حوربة شایستغان و باور مدرو سالاری درحاکمیت است. ، پیْرو همی استما است که کے کے کے کے جمیہ بری آمور امور دینیهای بر در دورکامی و عردای ازاد آمبور در کیں مدیرین ومتسدیان امور دینی-سنفی نهاد متبوع است.

بنابراین واضح است که دخالت حاکمیت در امور داخلی نهادهای مدنی مغایر با خصوصیات ذاتی این گونه نهادها است و شهروندان دولت به ماهیت چنین سازمانی احترام می گذارند، موضوعی که برای یک سازمان مورد غفلت قرار گرفته است. مدت طولانی در مسیر مدیریت قوانین کشور به عنوان تنها نهاد مدنی باسابقه کشور، صلاحیت مدیران منتخب برای رسیدگی به امور داخلی قانون توسط اعضای دولت بررسی می شود و هر بار هدای های دیرینی مُهرن های احراز کلهاز به نام نگیدانان سکھیلان هایت مدیره کانون ها الصاق، مسیر اسید و شفاف فعلی ها الساق، مسیر کیندی کیندی با کلکو و در باسی که کوب کوب کُه

رد قلادة بیش از نیمی از نجدینان سکھیلیه هات مدیره کانون وکلای کرکنز ایز از از رکان کرکی برک بر شوک ی کیمین دینی است کشک کیم مابانه بروز و زاحور کند!

صرف نظر از وظایف سازمانی و وظایف نهادها که بر اساس اساسنامه و آئین نامه این گروه تعریف شده است، مردمی که اغلب مطالبات و انتظارات شهروندان خود را که از سوی دولت نادیده گرفته می شود مطالبه می کنند، وظیفه این مراکز را می دانند. مردم شاهد و ناظر کاستی هایی هستند که чунини нихади кабир бод др причение тренирный рокны чисти гири хий, иение еходит мидериров, отменить оз горведения конд!

অত্য়্তি মেট঵ান ক্রিক্তি ক্র্তিক্ত্য ক্র্ত্যান্তিক্যান্যান ، মন্ট্যে ব্র কাস্তগা কাস্ত্য দাদ؟ اگرچه چالش در عنوان یکی از قربانیان حرفه وکالت ذکر شده است، اما طرف دیگر موضوع انتظارات مردم است که مهمترین انگیزه و دلیل اصلی زندگی و تلاش جامعه مدنی است. برای ادامه راه و گسترش حوزه فعالیت این همان چیزی است که شهروندان می خواهند و انتظار دارند. شود. به تستری کنین درادهای سلیک ای نه برد کیندی نهادی را زیر می برد به زر میدی و آدید به فیلیتا ها و فرکنتی ها کینیه ای نه برد پیش در بدون ی جمیعه یا پاشیده شود.

بنابراین لازم است در این گونه معاملات با این فرض که دولت بنا به مصلحت خود صلاحیت دخالت در امور داخلی کانون وکلا را دارد، تجدید نظر شود.

* वाकिल डादग्स्तरी – شیراز

دکمه بازگشت به بالا