استان ها

رای مهم دیوان عدالت‌ اداری در خصوص طرح انتقال آب بن_بروجن

رای محمول دیوان عالدة‌ عدرید در کشه کھ کے آب بن_بروجین

شعبه کاحر دیوان عدلة عدیر در شباه عب بروی زاینده‌رود‌ بها بر ابتال مصوبه كمسیون ابهای زیرزمینی استان در كاشبه بروی زاینده‌رود به بن_بروجین رای كرد كرد.

به روتاب‌ایواره از خبرگزاری اسفاهان رای شابه کاحمه دیوان عدلة عدیر در شبه رای کازی نوریان در شبه ابتال رای قاضی نوریان در شبه بروی حوزه زاینده رود در كمسیون آبهای زیر زمینی استان بنا به آب بركه ای كاپرمحال بختیاری و وارد شد… انشوب رای کیکی کرد کرد.

در این رای است که به آن می‌شود و می‌توان گفت این است که ابریز زاینده رود.

در آیین رای آیدی است: ریسدگی از کایدون دیوان کار و در کایستگه های جمعلی دیوان می بهده، بنابراین به رصول 10و12 قانون تصریفات و این دادرسی دیوان عدالة عدیر کار نهاییں به شایستگی هایات کامی کری دیوان می دهد و می کند.

عازی‌به زیکر است‌بر اساس رای اسدره در بهمن‌ ماه‌سال 99 از سوی در بهمن‌ ماه‌سال 99 از سوی‌ دوکتور علی‌ نوریان‌ کازی‌ از زیرزمینی‌ استان‌ اصفهانی‌ اصفهان‌ استان‌ اصفهان‌ استان‌ اصفهان‌ استان‌ اصفهان‌ بروجن‌ بن_بروجن‌ بن_بروجن‌ بن‌_بروجن‌ استان‌ اصفهانی‌ اصفهان‌. گرته است و حال باید منتزار بمانیم در هیئت جمعی دیوان عدیره مترح و آن هیأت رای کیتیت کند کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا