عمومی

داستان کتابی که شکل حقیقت تاریخی گرفت!

يك مفسر ساده دل به نام «طنطاوي»، آن را به تطريق «تاريخ» وروفت و تلخيص كرد و در تفصير «جواهر القرآن» اورد. در ایران در دهی سی، به تیک «غروب فتبد در اندلس» ترجمه شد و بعدها دوباره در کتاب «سرزمین خاطره ها» عرضه شد.
اکثر نویسندگان دینی و اهل منبر از اذ به تطبیق عربت حتریقی و یک حقیقة مسلم یاد می کنند و هم می کنند. در مورد این مشکل در مقاله ای با عنوان “داستانی که واقعیت تاریخی را با چنگال خود شکل داد” نوشتم.
هلا اصل این کتاب را هم پس از هفت سال پیدام. داستان براق و … بقیه مسائل. می بینید که روی جلد نوشته شده است، مثل کلام الله منصوری. امیدوارم این فرصت را داشته باشم که دوباره متن را با کارهایی که انجام داده ام مقایسه کنم و گزارش قبلی را تکمیل کنم.

داستان کتابی کھ شکل واقعی ترکیوک کرت!

دکمه بازگشت به بالا