استان ها

اتخاذ تصمیماتی برای چگونگی پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده

اتخاذ تصمیماتی برای چگونگی پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده

ايسنا/خوزستان استاندار خوزستان از استدائر دیکستانی بری کشاورزان به کشاورزان به کےے دیہ کهبرداد.

جلسه مدیریت توزیع منابع و مصارف و سازگاری با کم آب هم اکنون 22 روز است.

آقارضا فتوحی گفت: در آن لوسلة کے کے کہے. درباره نحوه پرداخت به کاورزانی که بر اثر مکلات آبی ایر وارد شده بودند، تصمیم گیری شد.

وی افزود: این تصمیمات در تهران انعکاس یافته و از قبل هماهنگ شده است تا بتوانیم بر اساس آیین نامه و ضوابط تدوین شده خسارت وارده به کشاورزان به ویژه در مخزن کرخا را پرداخت کنیم.

معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: استفاده بهینه از منابع آبی و پیگیری برای مدیریت آنها از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد که باید منابع آبی استان مدیریت شود. به گونه ای که با کمک سازمان ها و همکاری کشاورزان بتوانیم محصولات استان را کشت کنیم.

وی در بیاین کرد کرد: با تعلیم به آبی وردیک از کشاورزان استکرید دریم به کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ہے وے کے کے

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا